กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนา หัวข้อ “Decoding ..Game Changer รหัสลับ..เกมส์ธุรกิจเปลี่ยนโลก” หวังกระตุ้น SMEs พัฒนาตนเองสู่ ผู้ประกอบการสายพันธุ์ใหม่ ในยุค 4.0  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดงานสัมมนา Decoding ..Game Changer รหัสลับ..เกมส์ธุรกิจเปลี่ยนโลก ภายในงาน Thailand Industry Expo 2019 เพื่อสร้างความตระหนัก ปรับเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน์ และแนวคิดธุรกิจให้แปลกใหม่ไปจากรูปแบบเดิมให้ทันยุค 4.0 และขยายช่องทางสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs รายอื่นๆ

         นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการจัดการธุรกิจ ร่วมกันเปิดงาน หัวข้อ “Decoding ..Game Changer รหัสลับ..เกมส์ธุรกิจเปลี่ยนโลก”  ซึ่งจัดเต็มด้วยวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ กับประสบการณ์การ Disrupt ทั้งกระบวนการคิด-สร้าง-ปฏิบัติการจริง อันนำไปสู่ New Biz Ecosystem อาทิ คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี(คุณต้น) เจ้าของร้าน Penguin Eat Shabu พูดในห้อข้อ “From Data Insight to Consumer’s Buying Decision” และ Mr.Steve Cheah จาก Entrepreneurial Enable & Advisor Global Entrepreneurship Network พูดในหัวข้อ “Nurturing Talents & Exporting Creativity” และ คุณพัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ ประธานกรรมการ บริษัท นครชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง พูดในหัวข้อ “Future Store …Changing the Game of Retail” เพื่อผลักดันสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ กล้าเปลี่ยนมุมมอง กล้าค้นหาและขยายช่องทางในการดำเนินธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม                                               

          นายภาสกรฯ กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นว่าการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและอยู่รอดในสภาวะการแข่งขันที่สูงนั้น ต้องลงมือปฏิบัติจริง มองและยอมรับในปัญหานั้นจริงๆ และพร้อมที่แก้ปัญหาจนสำเร็จจริง ดังนั้นจึงได้จัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้เป้นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs เพื่อเข้าสู่ High Value SME ปี 2562 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงาน มี SMEs ที่มีศักยภาพ เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะอย่างเข้มข้นทั้งสิ้น 10 กิจการ ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนกันยายน 2562 ทั้งนี้ SMEs ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในปีถัดไป สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 02-202-4532 

“ในยุค 4.0 ที่เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็วทันใจกอปรกับความผันผวนของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในฐานะของเจ้าของธุรกิจ และผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ จึงควรเร่งปรับปรุงตนเอง ทั้งในความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบของสินค้าและบริการ ช่องทางการจัดจำหน่าย วิธีกระตุ้นยอดขาย วิธีกระจายสินค้า ตลอดจนวิธีการสื่อสารอย่างไรให้จูงใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุค 4.0 โดยมุ่งสร้างฐานลูกค้าใหม่และขณะเดียวกันก็สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ SMEs จึงควรมีความรู้ในเชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และแนวคิดทางธุรกิจที่แปลกใหม่ ทันสมัย สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้รวดเร็วทันใจ ทั้งรูปแบบและวิธีการปฎิบัติที่แตกต่างไปจากเดิม จนสามารถพัฒนาและบ่มเพาะธุรกิจที่เหมาะสมในการยกระดับให้ไปสู่การเป็นกลุ่มผู้ประกอบการในคอนเซ็ป High Value SMEs ในที่สุด” นายภาสกรฯ กล่าวทิ้งท้าย

Share This